Cefaks 500 Mg 10, 14, 20 Tablet Eşdeğerleri, Yan Etkileri ve Fiyatı

Cefaks 500 mg geniş spektrumlu tablet formda bir antibiyotiktir. Etkin maddeleri ; 500 mg sefuroksime eşdeğer miktarda sefuroksim aksetil ve yardımcı madde olarak Metil paraben 0,132 mg Propil paraben 0,106 mg içermektedir. Cefaks 500  mg tablet ilacının gebelik kategorisi B‘ dir. İlacın etkin maddeleri anne sütüne geçmektedir. Deva firması tarafından üretimi yapılmaktadır.

Cefaks 500 Mg Eşdeğerleri

Aksef 500
Cefurol 500
Enfexia 500
İnceptum 500
Powercef 500
Sefaktil 500
Zinnat 500

Cefaks 500 Yan Etkileri

Tüm ilaçlar gibi Cefaks’ın içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir. Aşağıdakilerden biri olursa Cefaks’ı kullanmayı durdurunuz ve derhal doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz.

Sefuroksim aksetilin yan etkileri genellikle hafif ve geçici özelliktedir. En yaygın istenmeyen etkiler Candida çoğalması, eozinofili, baş ağrısı, baş dönmesi, gastrointestinal bozukluklar ve karaciğer enzimlerinde geçici artıştır.

Yan etkiler için belirlenen sıklık kategorileri tahminidir, plasebo kontrollü çalışmalarda da olduğu gibi bir çok reaksiyonda insidansı hesaplamak için elverişli veri (örneğin plasebo kontrollü çalışmalardan sağlanan veriler) bulunmamaktadır. Ayrıca sefuroksim aksetile bağlı yan etkilerin insidansları, endikasyona göre değişebilmektedir.

Çok yaygından seyreğe, istenmeyen etkilerin sıklıklarının belirlenmesinde geniş klinik çalışmalardan elde edilen veriler kullanılmıştır. Bunun dışında kalan istenmeyen etkilerin sıklıkları (<1/10.000), esas olarak pazarlama sonrası deneyimlerden yola çıkarak belirlenmiştir ve rapor edilme oranına işaret etmektedir. Plasebo kontrollü çalışma verileri mevcut değildir. İnsidanslar klinik çalışma verilerinden hesaplanmıştır ve bunlar ilaç ile ilişkili verilere dayanmaktadır.

Sıklıklar, çok yaygın (≥1/10), yaygın (≥1/100 ve <1/10), yaygın olmayan (≥1/1.000 ve <1/100), seyrek (≥1/10.000 ve <1/1.000), çok seyrek (<1/10.000) ve bilinmiyor (eldeki verilerden tahmin edilemiyor) şeklinde tanımlanmıştır.

Enfeksiyon ve Enfestasyonlar

Yaygın:             Candida çoğalması

Bilinmiyor:                    Clostridium difficile çoğalması

Kan ve lenfatik sistem bozuklukları

Yaygın:             Eozinofili

Yaygın olmayan:           Pozitif Coomb’s testi, trombositopeni, lökopeni (bazen şiddetli)

Bilinmiyor:                    Hemolitik anemi

Sefalosporin grubu antibiyotikler alyuvar membranının yüzeyine absorbe olmaya ve ilaca yönelmiş antikorlarla etkileşmeye eğilimlidir; böylece pozitif Coomb’s testi (kanın çapraz etkileşmesini etkileyebilir) ve çok nadiren hemolitik anemi oluşturabilirler.

Bağışıklık sistemi bozuklukları

Bilinmiyor:                    İlaç ateşi, serum hastalığı, anafilaksi, Jarisch-Herxheimer reaksiyonu

Sinir sistemi bozuklukları

Yaygın:             Baş ağrısı, Baş dönmesi

Gastrointestinal bozukluklar

Yaygın:             Diyare, bulantı, karın ağrısı gibi gastrointestinal rahatsızlıklar

Yaygın olmayan:           Kusma

Seyrek:                        Psödomembranöz kolit (Bkz. 4.4 Özel kullanım uyarıları ve önlemler)

Karaciğer ve safra kesesi bozuklukları

Yaygın:             Hepatik enzim düzeylerinde (LDH, ALT (SGPT), AST (SGOT)) geçici yükselmeler

Çok seyrek:                 Sarılık (ağırlıklı olarak kolestatik), hepatit

Deri ve derialtı doku bozuklukları

Yaygın olmayan:           Deri döküntüleri

Bilinmiyor:                    Ürtiker, kaşıntı, eritem multiforme, Stevens-Johnson sendromu, toksik epidermal nekroliz (ekzantematik nekroliz),

anjiyonörotik ödem.

Gebelik ve Emzirme

Gebelik Kategorisi: B

Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar/ Doğum kontrolü (Kontrasepsiyon)

Kombine oral kontraseptiflerin etkinliğinin azalmasına yol açabilir.

Gebelik dönemi

Sefuroksim aksetilin gebe kadınlarda kullanımına ilişkin yeterli veri mevcut değildir. Gebe kadınlara verilirken tedbirli olunmalıdır.

Sefuroksim aksetilin deneysel olarak kanıtlanmış hiç bir teratojenik veya embriyopatik etkisi bulunmamakta ise de, bütün diğer ilaçlarda olduğu gibi gebeliğin erken dönemlerinde dikkatli kullanılmalıdır.

Laktasyon dönemi

Sefuroksim anne sütü ile de atılmaktadır.  Emzirmenin durdurulup durdurulmayacağına ya da

sefuroksim aksetil tedavisinin durdurulup durdurulmayacağına karar verilmelidir.

Cefaks 500 mg fiyatı

500 mg 10 tablet : 24.87 TL
500 mg 14 tablet : 25.94 TL
500 mg 20 tablet : 49.35 TL

Leave a Comment